Маркетингова Стратегія Фірми

Маркетингова стратегія є окремим елементом загальної стратегії фірми, яка описує, як вона повинна використовувати наявні в її розпорядженні можливості і ресурси для досягнення найбільшого результату і збільшення прибутковості в довгостроковій перспективі.

Маркетингова стратегія, по суті, являє собою загальний план заходів в області маркетингу, з допомогою яких фірма розраховує досягти поставлених перед нею маркетингових цілей. Вона передбачає постановку конкретних цілей по кожному окремому товару, виду ринку на певний період часу. Формується стратегія в рамках загальної виробничо-комерційної діяльності відповідно до індивідуальних можливостей конкретного підприємства та особливостями ситуації на ринку.

Після розробки загального стратегічного плану фірма може переходити до роботи над більш приватними тактичними планами (маркетинговими планами).

Головні розділи плану маркетингу включають: аналіз поточної маркетингової ситуації, SWOT аналіз, перелік задач і проблем, перелік очевидних небезпек і потенційних можливостей, виклад стратегії маркетингу, програми дій, бюджети та певний порядок контролю.

Маркетингова стратегія фірми починає своє існування з вироблення конкретної програми, постановки цілей і формулювання завдань до всіх майбутніх маркетинговим заходам.

Маркетингова стратегія вибирається індивідуально для конкретної компанії в відповідності з особливостями її поточних справ і завданнями розвитку майбутніх періодів. Основними стратегіями маркетингу є: проникнення на новий ринок, розвиток існуючого ринку, розробка нового товару, диверсифікації.

Виходячи із загальної маркетингової стратегії формуються приватні програми маркетингових заходів. Програми можуть орієнтуватися на досягнення таких ефектів від проведення заходів як максимум ефекту незалежно від ризику, мінімум ризику без розрахунку на великий ефект, різні комбінації двох зазначених підходів.

Маркетингова стратегія розробляється виходячи з вимог ринку, конкурентних переваг, недоліків фірми, запитів споживачів і деяких інших факторів. На формування маркетингової стратегії впливають тенденції стан зовнішньої маркетингової середовища і попиту, системи товароруху, запитів споживачів; особливостей та стану конкурентного середовища; індивідуальні можливості фірми та її управлінських ресурсів; головна концепція майбутнього розвитку фірми, її завдання і цілі.

Ключовою підтримкою фірмової маркетингової стратегії виступає продуктово маркетингова стратегія комерційної організації. Вона спрямована на аналіз, розробку найважливіших стратегічних рішень щодо асортименту, номенклатури, обсягу та якості виробленої продукції, питань реалізації продукту на ринку.

Продуктово-маркетингова стратегія є головною стратегією виживання, економічного зростання, спокійного існування і комерційного успіху фірми. Її головним компонентом вважається оптимізація продуктової програми на поточний рік.

Таким чином, стратегія маркетингу створюється відносно певного цільового ринку, обраного в результаті додаткових маркетингових досліджень стану ринку. На її базі будується стратегічне планування і з її допомогою забезпечуються конкурентні переваги компанії на перспективу. Вона є результатом раціонального і логічного побудови перспективних планів успіху, на підставі яких здійснюється рух до прогресивного розвитку виробництва і продажів.

На базі розробленої стратегії створюється детальна програма конкретних заходів з усього комплексу маркетингу, закріплюються відповідальні виконавці, визначаються майбутні витрати і встановлюються терміни виконання.